pZadzwoń do nas: +48 727 505 605
EN

Regulamin Serwisu

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (zwani dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem fundacjaanin.pl (zwanego dalej jako: „Serwis”).

1.2. Usługodawcą Serwisu jest Fundacja Instytutu Kardiologii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Alpejskiej 42, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041396, posiadający numer NIP: 525-000-85-25 (zwany dalej jako: „Usługodawca”).

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające w szczególności na:

a) Dostępu do informacji na temat działalności prowadzonej przez Usługodawcę;

b) Możliwości wsparcia Usługodawcy poprzez dobrowolne przekazanie środków pieniężnych za pośrednictwem narzędzi płatności on-line

 

II. ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

2.2. Aby korzystać z serwisu wymagane jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer (od wersji 8), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

b) Posiadanie aktywnego łącza internetowego

2.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

3.2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich przysługującym im praw.

3.3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3.1. lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3.2, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

4.1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

4.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich, szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec, oraz jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.

7.2. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

7.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7.4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

7.5. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 

zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, prowadzenia danych statystycznych, świadczenia usług multimedialnych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.