pZadzwoń do nas: +48 727 505 605
EN

Statut Fundacji Instytutu Kardiologii

STATUT FUNDACJI INSTYTUTU KARDIOLOGII

tekst jednolity na dzień 6.września 2011r


I Postanowienia ogólne

 § 1.

 1. Fundacja, pod nazwą Fundacja Instytutu Kardiologii, zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 12 lutego 1992 r., rep. A nr 2307/92, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i Fundacji.
 5. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 6. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 7. Nazwa Fundacji brzmi „Fundacja Instytutu Kardiologii”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 8. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 9. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 10. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 11. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 12. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 13. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

II Cele i formy działania Fundacji

 § 3

 1. Celami Fundacji jest wspieranie działalności leczniczej, naukowej i dydaktycznej Instytutu Kardiologii w Warszawie.
 2.  Cele swoje Fundacja realizuje poprzez:
  1. Gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla modernizacji szpitala Instytutu,
  2. Udzielanie pomocy stymulującej poprawę leczenia i pracy w Instytucie,
  3. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie kardiologii i kardiochirurgii oraz dziedzin pokrewnych,
  4. Upowszechnianie i propagowanie najnowszych wyników badań w zakresie kardiologii i kardiochirurgii przez:
   1. organizowanie sympozjów i konferencji naukowych oraz wystaw,
   2. organizowanie konkursów na prace naukowe z zakresu kardiologii, kardiochirurgii i techniki medycznej,
   3. Wydawanie własnych materiałów informacyjnych i wydawnictw oraz wspieranie wydawnictw medycznych i popularyzatorskich.
  5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez:
   1. fundowanie stypendiów zagranicznych i krajowych,
   2. wspieranie udziału pracowników w sympozjach naukowych w kraju i za granicą,
   3. organizowanie szkoleń.
  6. Wspieranie zastosowania nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz nowych technik medycznych,
  7. Propagowanie Instytutu i Fundacji w kraju i za granicą,
  8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, komitetami naukowymi, agencjami rządowymi, których cele i zadania są tożsame lub zbliżone z celami Fundacji. Współpraca ta ma na celu przyspieszenie oraz rozszerzenie działalności Fundacji”.
 3. Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

III Majątek Fundacji

 § 4.

 1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 11.000.000 (jedenaście milionów złotych) stanowiąca wkład pieniężny Fundatorów, zgodnie z oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji, a także środki materialne, ruchomości i nieruchomości przekazane Fundacji lub nabyte przez nią w wyniku działalności gospodarczej.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz ze środków, o których mowa w ust. 1, jak również z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 3. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji, datków i subwencji,
  3. odsetek z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą oraz papierów wartościowych,
  4. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
  5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
  6. dywidend i zysków z akcji i udziałów.
 4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
  4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich lub wybranych celów Fundacji, o ile darczyńcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.
 6. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z przepisami, obowiązującymi osoby prawne.
 8. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

IV Działalność gospodarcza

§ 5.

 1. Fundacja może prowadzić, w kraju i za granicą, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego poprzez: prowadzenie własnych, wyodrębnionych zakładów gospodarczych, udział w spółkach na zasadzie udziałowca lub akcjonariusza lub poprzez organizowanie działalności gospodarczej, której ogólne zasady i sposób prowadzenia oraz rozliczania określi w drodze stosownej uchwały, podlegającej zatwierdzeniu przez Radę Fundacji, Zarząd Fundacji.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
  1. prowadzenia działalności produkcyjnej polegającej na wytwarzaniu osiągnięć naukowych tworzących postęp w technologii i technikach medycznych oraz handlowej polegającej na obrocie (sprzedaż osiągnięć i wdrożeń o których mowa w punkcie d),
  2. prowadzenia szkoleń podyplomowych fachowych pracowników medycznych, wykonywanie ekspertyz, usług i orzeczeń konsultingowych w zakresie celów działania Fundacji na zasadach odpłatności,
  3. wykonywania ekspertyz, analiz oraz recenzji zleconych przez urzędy administracji państwowej, innych instytucji naukowych, placówek służby zdrowia oraz innych podmiotów gospodarczych,
  4. obrotu osiągnięciami naukowymi, technologicznymi, technicznymi i organizacyjnymi oraz wdrażanie tych osiągnięć do praktyki dokonywane w sposób i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami, w szczególności prawa autorskiego, wynalazczego itp.,
  5. świadczenia płatnych usług diagnostycznych, terapeutycznych, sanatoryjnych i innych usług z zakresu opieki zdrowotnej i promocji zdrowia w zakładach gospodarczych, o których mowa w ust. 2 pkt. a).
 3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów
 5. Działalność gospodarczą, prowadzoną przez Fundację organizuje i kieruje nią Zarząd Fundacji, zgodnie z zasadami uchwalonymi w trybie § 5 ust. 1.
 6. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji, podlegającymi jej Zarządowi. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 7. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 8. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji pod rygorem nieważności.
 9. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 10. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalany przez Zarząd Fundacji.

V Organy Fundacji

§ 6.

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.
 2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ich członków, chyba że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

 

§ 7.

 1. Rada Fundacji składa się z 4 do 6 osób.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady zwykłą większością głosów.
 3. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”. Regulamin Radu Fundacji uchwalany jest zwykłą większością głosów przez Radę Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu wykonywanej poza Fundacją pracy zarobkowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach Rady Fundacji.

 

§ 8.

 1. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
 2. Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej 2 razy w roku. W celu wykonania obowiązku, z którym mowa w § 10.2.8 Statutu pierwsze posiedzenie Rady Fundacji odbywa się nie później, niż 15.marca każdego roku. Nadzwyczajne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka / członków Rady Fundacji.

 

§ 9.

 1. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 2. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn po przeprowadzeniu w tym zakresie tajnego głosowania Rady Fundacji przy obecności co najmniej 4 jej członków, zwykłą większością głosów oddanych. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 wszystkich głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.
 3. Osoba wstępująca na miejsce poprzedniego członka Rady Fundacji, którego członkowstwo ustało z powodów określonych w ust 1, wybierana jest spośród osób o wysokim autorytecie moralnym i prestiżu zawodowym przez Radę Fundacji, w drodze uchwały, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

 

§ 10.

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Rada Fundacji posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,
  2. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
  3. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  4. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji, o ile Statut tak stanowi,
  5. uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
  6. ustalanie wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków finansowych,
  7. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  8. zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
  9. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
  10. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
  11. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
  12. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

 

§ 11.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 lub 3 członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
 2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.

 

§ 12.

 1. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w razie:
  1. wykonywania pracy lub innej działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  2. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
  3. zaniechanie wypełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 miesiące, niezależnie od przyczyn,
  4. przekroczenia 80 roku życia,
  5. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  6. nie przestrzegania prawa lub istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 13.

Członkostwo w Zarządzie ustaje:

 1. z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, z tym zastrzeżeniem, że do czasu powołania nowego członka Zarządu lub Zarządu dotychczasowy członek lub członkowie zobowiązani są pełnić swe obowiązki na dotychczasowych zasadach,
 2. z chwilą śmierci członka Zarządu,
 3. wskutek odwołania.

 

§ 14.

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. Zarząd może ustanowić pełnomocników, udzielając im pełnomocnictwa szczególnego.
 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”, uchwalony zwykłą większością głosów członków Zarządu.

 

§ 15.

Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje honorowo bądź na podstawie umowy o pracę.

 

§ 16.

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

 

§ 17.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 3. ustalanie wielkości zatrudnienia,
 4. w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,
 6. realizacja programów działania Fundacji i jej celów,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji lub podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
 8. realizacja szczególnych rozrządzeń (poleceń, zapisów) darczyńców i / lub spadkodawców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
 9. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji,
 10. występowanie do Rady Fundacji z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

VI Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

 § 18.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

 

§ 19.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra. Dla połączenia Fundacji niezbędne są stosowne działania, wymagane Statutem drugiej Fundacji.

VII Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 20.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji otrzymuje Instytut Kardiologii w Warszawie lub jego następca prawny.

VIII Zmiany Statutu

§ 21.

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

IX Postanowienia końcowe

§ 22.

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

§ 23.

 1. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, powinno nastąpić do końca lutego, każdego roku.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe poddawane są badaniu przez biegłego rewidenta.
 3. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
Pobierz statut w formacie doc

 

zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, prowadzenia danych statystycznych, świadczenia usług multimedialnych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.